Změnit jazyk:

Sociální dynamika a interetnické vztahy v prostředí základních škol

Autor Radek Vorlíček
Název organizace FHS UK
Rok vydání 2017
Typ zprávy disertační práce
Anotace Disertační práce se zabývá sociální dynamikou marginality a dominance v prostředí základních škol. Zaměřuje se na dynamiku sociální vzdálenosti mezi dětmi na základních školách a všímá si, jak tato dynamika upevňuje či naopak oslabuje jejich postavení v hierarchii. Popisuje sociální interakce v kolektivu dětí a zaznamenává kontext, v němž probíhá inkluze a exkluze těch, kdo jsou vnímáni jako nositelé jiné než dominantní identity, ať už má povahu spíše etnickou nebo sociálně třídní. Zkoumá, jakou roli zastává škola v procesu konstituování a vyjednávání (sociálních, etnických a interakčních) hranic ve školním prostředí. Makrosociálním rámcem výzkumu jsou témata fungování českého školství a jeho segregační, integrační či asimilační tendence. Disertační práce je založena na dlouhotrvajícím kvalitativním, induktivním a etnografickém výzkumu.
Klíčová slova sociální exkluze; sociální interakce; interetnické vztahy; etnicita; romský žák; základní škola; inkluzivní vzdělávání
Typ výzkumu kontinuální výzkum, kvalitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AO Sociologie, demografie
Email na řešitele pr@fhs.cuni.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1591022908.pdf
Instituce FHS UK
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů