Přejít na: Mládež v číslech | Změnit jazyk:

Logopedická intervence u dětí předškolního věku

Autor Romana Kašná
Název organizace Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky
Rok vydání 2017
Typ zprávy bakalářská práce
Anotace Tato bakalářská práce se zabývá logopedickou intervencí u dětí předškolního věku, je rozdělená na tři části. Teoretická část se skládá ze dvou kapitol. První kapitola vymezuje vše o předškolním období. Druhá kapitola definuje pojmy nejčastějších narušených komunikačních schopností, a to dyslalii a opožděný vývoj řeči. Třetí část tvoří soubor kazuistik všech pozorovaných dětí a logopedické péče v mateřské škole. Kde děti byly podporovány při terapii řeči pomocí artikulačních a oromotorických cvičení, dechových cvičení, podporou fonematického sluchu a rozvojem celé osobnosti dítěte.
Klíčová slova dítě předškolního věku, dyslalie, komunikační schopnosti, logopedická intervence, opožděný vývoj řeči
Typ výzkumu kvalitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AM Pedagogika a školství
Email na řešitele vitkova@ped.muni.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1500465598.pdf
Instituce Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Kontakt vyzkumy@nidv.cz helpdesk.nidv.cz/vyzkum-mladez