Změnit jazyk:

Hodnocení a sebehodnocení ve výuce cizích jazyků u žáků se specifickými poruchami učení

Autor Renée Grenarová
Název organizace PED MU
Rok vydání 2017
Typ zprávy disertační práce
Anotace Předkládaná disertační práce se zabývá problematikou hodnocení žáků se specifickými poruchami učení ve výuce cizích jazyků na 2. stupni běžných základních škol pohledem učitelů německého a ruského jazyka a tématikou sebehodnocení, jež je realizováno žáky se specifickými poruchami učení ve výuce německého a ruského jazyka jako dalšího cizího jazyka na 2. stupni běžných základních škol. Výzkum byl prováděn formou dotazníkového šetření na 200 respondentech. Hlavní cíl byl ověřit míru sebehodnocení žáků se specifickými poruchami učení v porování s intaktními žáky ve výuce německého a ruského jazyka jako dalšího cizího jazyka na 2. stupni běžné základní školy.
Klíčová slova Výuka německého jazyka, výuka ruského jazyka, specifické poruchy učení, hodnocení, sebehodnocení, výzkum, žák, učitel,
Typ výzkumu kvantitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AM Pedagogika a školství
Email na řešitele info@ped.muni.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1593689099.pdf
Instituce PED MU
Možná souvislost Podíl dětí a mladých lidí do 30 let v populaci
Počet dětí a mladých lidí
Předpokládané počty dětí a mladých lidí
Počet živě narozených
Naděje dožití
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů