Přejít na: Mládež v číslech | Změnit jazyk:

Informační systémy pro sekundární školství

Autor Bc. Markéta Kulíková
Název organizace Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Kabinet informačních studií a knihovnictví
Rok vydání 2016
Typ zprávy diplomová práce
Anotace Diplomová práce se věnuje použitelnosti vybraných funkcí školních IS z pohledu uživatele – pedagoga. Její první část je v obecné rovině zaměřena na použitelnost a metody jejího testování, na objasnění pojmu technology assessment. Dále se věnuje IS, zejména jejich druhům a zásadám tvorby IS, specializovaným systémům pro sekundární školství, daty řízenému vzdělávání nebo novým trendům v této oblasti. V neposlední řadě se zaměřuje na jednotlivé školní informační systémy na českém trhu a jejich funkce, v závěr doplňují informace o rozložení trhu školních informačních systémů u nás. V praktické části této práce jsou vytipované funkce tří vybraných školních IS uživatelsky testovány. Získané výsledky jsou použitím komparativní analýzy zpracovány a vyhodnoceny. Výstupem práce je tedy samotná studie použitelnosti vybraných funkcí IS a z ní vycházející vhodná doporučení pro jejich zdokonalení směřující ke zlepšení použitelnosti IS.
Klíčová slova informační systémy, použitelnost, sekundární školství, školní informační systém, uživatelské testování
Typ výzkumu kvantitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AM Pedagogika a školství, FK Gynekologie, porodnictví
Email na řešitele kubisova@phil.muni.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1511455786.pdf
Instituce Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Kabinet informačních studií a knihovnictví
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Kontakt vyzkumy@nidv.cz helpdesk.nidv.cz/vyzkum-mladez