Změnit jazyk:

Připravenost SVČ na práci s vybranými sociálními skupinami a na zavádění nových forem práce s využitím aplikace zkušeností obdobných zařízení z Německa, Francie a Slovenska

Autor Mgr. Stanislav Větrovský, PaedDr. Bohuslava Vacková, Ing. Jitka Sigmundová, Mgr. Hana Farkašová
Název organizace NIDM MŠMT
Rok vydání 2003
Typ zprávy výzkumná zpráva
Anotace Projekt vycházel z nutnosti zkvalitnění práce středisek pro volný čas dětí a mládeže (dále SVČ) s marginálními skupinami dětí a mládeže jako rizikovými sociálními skupinami. Cílem projektu byla analýza činnosti SVČ dětí a mládeže se zaměřením na jejich připravenost, znalosti specifik práce jednotlivých vybraných sociálních skupin (tělesně i sociálně handicapovaní, talentovaná mládež, etnické skupiny, nezaměstnaná mládež), a to i z hlediska připravenosti po stránce personální, finanční, materiální, obsahové a jejich spolupráce s dalšími subjekty zabývajícími se danými skupinami dětí a mládeže nejen v ČR, ale i v jiných zemích (Německo, Francie a Slovensko). Reprezentativní výzkum proběhl v domech dětí a mládeže ČR na základě závěrů pilotážní sondy. Součástí vyhodnocení byla i komparace výsledků z poznatků získanými dotazníky a řízenými rozhovory s představiteli a zástupci středisek. Vzorek respondentů byl složen ze sociálně handicapovaných (sociálně slabí z dysfunkčních rodin), nezaměstnaných, minorit (Romové, cizinci, děti běženců) a talentovaných dětí. V závěru zprávy jsou i náměty a některá doporučení, založená na výsledcích výzkumu
Klíčová slova mládež; volný čas; střediska volného času; sociálně handicapovaní; zdravotně handicapovaní; nezaměstnaní; etnické minority; talentované děti; riziková skupina
Typ výzkumu jednorázový výzkum
Datum zahájení 1. 1. 2001
Datum ukončení 30. 11. 2003
Obor AK Sport, aktivity volného času
Poznámka
Email na řešitele vyzkumy@nidv.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1121344244.pdf
Uložení zprávy Národní institut pro další vzdělávání, Senovážné náměstí 25, Praha 1
Instituce NIDM MŠMT
Možná souvislost Podíl dětí a mladých lidí do 30 let v populaci
Počet oslovených klientů pomocí sítě ICM
Počet přijatých účastníků pravidelné činnosti Středisek volného času
Nezaměstnaní
Poměr nezaměstnanosti mládeže (15-24 let) v %
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů