Změnit jazyk:

Přechod žáků s tělesným postižením ze střední školy do zaměstnání

Autor Bc. Silvie Lysá
Název organizace Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky
Rok vydání 2017
Typ zprávy diplomová práce
Anotace Diplomová práce se zaměřuje na žáky s tělesným postižením, kteří končí vzdělávání na střední škole a chystají se vstoupit na trh práce. Tento přechod může pro mnohé představovat náročné období. Navíc se prvotní úspěch či neúspěch může promítnout do budoucího profesního života. Diplomová práce je členěna do čtyř kapitol. První kapitola vymezuje definice k pojmu postižení, tělesné postižení a charakterizuje mozkovou obrnu. Druhá kapitola je zaměřena na vzdělávání žáků s tělesným postižením a jejich specifika. Příslušná legislativa ke vzdělávání je zpracována taktéž v druhé kapitole. Třetí kapitola se zabývá profesní přípravou a problematikou zaměstnanosti osob se zdravotním postižením. Ve čtvrté kapitole jsou vytyčeny hlavní a vedlejší cíle, dále definována metodologie a prezentovány výsledky výzkumného šetření.
Klíčová slova střední škola, tělesné postižení, trh práce, vzdělávání, zaměstnání, žák
Typ výzkumu kvalitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AM Pedagogika a školství, AN Psychologie, FQ Veřejné zdravotnictví
Email na řešitele vitkova@ped.muni.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1500464576.pdf
Instituce Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky
Možná souvislost Předškolní vzdělávání - počet škol, tříd, dětí
Zaměstnaní
Nezaměstnaní
Jednotlivci používající internet při vzdělávání
Účast dětí na předškolním vzdělávání
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů