Přejít na: Mládež v číslech | Změnit jazyk:

Vlivy determinující studijní úspěšnost žáků s lehkým mentálním postižením

Autor Mgr. Daniel Pokorný
Název organizace Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky
Rok vydání 2017
Typ zprávy diplomová práce
Anotace V diplomové práci se autor tématy, jako jsou edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, perspektiva žáků s lehkým mentálním postižením nebo inkluzivní didaktika. Teoretická část diplomové práce vychází ze shrnutí toho, jakým způsobem se vyvíjely jednotlivé vzdělávací koncepty v edukaci žáků s postižením. Druhá kapitola se zabývá vlivem konkrétních faktorů, které se spolupodílejí na studijní úspěšnosti žáků základních škol. Závěrečná kapitola teoretické části, v prvních dvou subkapitolách, předkládá rozbor vlivu alternativních přístupů a rodinného prostředí na biodromální vývoj žáků těchto škol. Záměrem praktické části je především více přiblížit všech osmnáct žáků, kteří byli do výzkumu zapojeni, nahlédnout do jejich myšlení, přání a způsobu uvažování, především z perspektivy dalšího životního vývoje. Ze závěrů výzkumné části se autor pokusil vytvořit nástin doporučení pro pedagogické pracovníky i rodiče. Toto bodové schéma navrhuje, jak s dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami pracovat v novém, inkluzivním prostředí.
Klíčová slova edukace, inkluzivní didaktika, lehké mentální postižení, speciální vzdělávací potřeby, žák
Typ výzkumu kvalitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AM Pedagogika a školství
Email na řešitele info@ped.muni.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1495627082.pdf
Instituce Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Kontakt vyzkumy@nidv.cz helpdesk.nidv.cz/vyzkum-mladez