Přejít na: Mládež v číslech | Změnit jazyk:

Probační dohled a mladiství delikventi

Autor Bc. Nela Šupková
Název organizace Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra sociální pedagogiky
Rok vydání 2016
Typ zprávy diplomová práce
Anotace Diplomová práce se zabývá problematikou probačního dohledu u mladistvých delikventů. Cílem práce je popsat a analyzovat delikvenci mladistvých, možnosti probačního dohledu pro mladistvé jako formy opatření ve stávající právní úpravě. Teoretická část je věnována obecně sociálně ekonomickým proměnám, k nimž došlo za poslední čtvrt století, a které měly vliv i na trestní politiku. Dále pojednává o alternativních sankcích u mladistvých v souladu s restorativní justicí. Zmiňuje se také o činnosti Probační a mediační služby České republiky jako o důležité instituci v systému trestní justice. Poslední kapitola je zaměřena na samotné mladistvé - zabývá se faktory způsobujícími delikventní chování, specifickými projevy jejich protiprávního jednání a konečně se také věnuje probačnímu dohledu. Empirická část práce se věnuje možnostem probačního dohledu pro mladistvé, specifikům v práci s mladistvými.
Klíčová slova delikvence, mladistvý, probační dohled, Probační a mediační služba České republiky, sankce
Typ výzkumu kvantitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AG Právní vědy, AN Psychologie
Email na řešitele sona.prokopcova@uhk.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1495626622.pdf
Instituce Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra sociální pedagogiky
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Kontakt vyzkumy@nidv.cz helpdesk.nidv.cz/vyzkum-mladez