Změnit jazyk:

Výuka finanční gramotnosti na základních školách

Autor Bc. Petra Holásková
Název organizace Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta, Katedra občanské výchovy
Rok vydání 2011
Typ zprávy diplomová práce
Anotace Diplomová práce se zabývá významem finanční gramotnosti v podmínkách tržní ekonomiky a jejím zařazením do základního vzdělávání. Dále podává širší pohled na ekonomická rozhodování s ohledem nejen na ekonomické kritérium, ale také na etické a ekologické aspekty. V současné době je podle autorčina zjištění vzdělání žáků v hospodářské sféře hodnoceno učiteli známkou 3 a hůře, což dokazuje nesporný význam zavedení finančního vzdělávání na základní školy. První kapitola pojednává o významu finanční gramotnosti v podmínkách tržní ekonomiky a zahrnuje i konkrétní definici finanční gramotnosti. V další části jsou zachyceny postupné kroky k realizaci výuky finanční gramotnosti na základních školách. Analýza dotazníkového šetření dále vede k určení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb implementace finančního vzdělávání na základní školy. Doporučení vhodných výukových metod, učebních materiálů a dalších návrhů k výuce finanční gramotnosti je další součástí práce.
Klíčová slova Ekonomie, Finanční gramotnost, finanční vzdělávání, finanční plánování, úvěr, pedagog, pojištění, peněžní prostředky
Typ výzkumu kvantitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AH Ekonomie, AM Pedagogika a školství
Email na řešitele autratova@ped.muni.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1428496568.pdf
Instituce Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta, Katedra občanské výchovy
Možná souvislost Počet státem podpořených pojištění pro práci s mládeží ve volném čase (ČRDM)
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů