Změnit jazyk:

Právní analýza problematiky práce s dětmi a mládeží ve vybraných oblastech.

Autor JUDr. František Urbanec, JUDr. Pavlína Urbancová
Název organizace NIDM
Rok vydání 2009
Typ zprávy výzkumná zpráva
Anotace Tato závěrečná zpráva obsahuje analýzu stávající právní úpravy týkající se problematiky práce s dětmi a mládeží.Zpráva upozorňuje na její nedostatky a zmíňuje návrhy na doplnění platné právní úpravy podle aktuálních potřeb vyplývajících z praxe při práci s dětmi a mládeží. Závěrečná zpráva je rozdělena do sedmi tematicky samostatných kapitol.První kapitola je zaměřena na problematiku dobrovolnictví a pěstounské péče. Ve druhé kapitole nazvané „Multikulturalita“ je pojednáno jednak o odpovědnosti dětí a mladistvých za projevy rasismu a xenofobie a dále je rozebrána právní úprava týkající se integrace cizinců v České republice. Třetí kapitola se zabývá integrací dětí a mládeže se zdravotním postižením v oblastizájmového a formálního vzdělávání.Čtvrtá kapitola je zaměřena na problematiku informovanosti a participace dětí a mládeže na veřejném životě. Pátá kapitola nazvaná „Volnočasové aktivity“ pojednává o právní úpravě organizací pracujících s dětmi a mládeží, zabývá se právním statutem pracovníka pracujícího s dětmi a mládeží ve volném čase a problematikou odpovědnosti za svěřené nezletilé osoby v době pořádání volnočasových aktivit.Šestá kapitola je zaměřena na oblast podpory talentovaných dětí a mládeže a poslední sedmá kapitola pojednává o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků.
Klíčová slova právní analýza;dobrovolnictví;pěstounská péče;multikulturalita;integrace osob se zdravotním postižením;zájmové a neformální vzdělávání;informovanost a participace;volnočasové aktivity;podpora talentovaných dětí a mládeže;další vzdělávání;klíče pro život
Typ výzkumu srovnávací výzkum
Datum zahájení 1. 1. 2009
Datum ukončení 30. 8. 2009
Obor AG Právní vědy
Email na řešitele vyzkumy@nidv.cz
Dostupnost dostupný u řešitele
Uložení zprávy Národní institut pro další vzdělávání, Senovážné náměstí 25, Praha 1
Instituce NIDM
Možná souvislost Dobrovolnická aktivita
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů