Změnit jazyk:

Etika a morálka při výchově dětí v rodině a ve společnosti

Autor Veronika Růžičková
Název organizace Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Rok vydání 2016
Typ zprávy bakalářská práce
Anotace Bakalářská práce je zaměřena na etiku a morálku při výchově dětí v rodině a ve společnosti. Práce je rozdělena do dvou částí: teoretické a praktické. Teoretická část popisuje výchovu v rodině, výchovné styly, etiku a morálku při výchově, přístupy účastníků ve výchově. Praktická část je zpracována prostřednictvím kvalitativního výzkumu, který byl proveden formou rozhovoru. Rozhovor měl za úkol zjistit, jak probíhá výchova v rodině.
Klíčová slova děti, rodina, výchova, etika, morálka, výchovné styly
Typ výzkumu kvalitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AM Pedagogika a školství
Email na řešitele dekanat@fhs.utb.cz
Dostupnost jiný
Odkaz na zprávu https://digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/39554/r%C5%AF%C5%BEi%C4%8Dkov%C3%A1_2017_dp.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Instituce Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Možná souvislost Podíl dětí a mladých lidí do 30 let v populaci
Počet dětí a mladých lidí
Předpokládané počty dětí a mladých lidí
Počet dětí a mladých lidí v zařízeních ústavní a ochranné výchovy
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů