Změnit jazyk:

Zkušenosti dívek a chlapců s teen sextingem v ranní a pozdní adolescenci

Autor ŠEVČÍKOVÁ Anna
Název organizace Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Rok vydání 2016
Typ zprávy Článek v odborném periodiku
Anotace Tato studie zjišťuje rozsah do jaké míry sexting reprezentuje problematické chování v rané a pozdní adolescenci. S využitím dat z EU Kids Online II projektu (17 016 účastníků ve věku 11 až 16 let z 25 evropských zemích, 49.7% chlapci) byla využita víceúrovňová logistická regresní analýza zvlášť pro čtyři skupiny: mladší dívky, mladší chlapce, starší dívky a starší chlapce. Nezávisle na věku a pohlaví, sexting byl asociován s emočními problémy a konzumací alkoholu. Jeho vliv poklesl u starších adolescentů, vyjma emočních potíží, kde zůstal relativně vysoký u starších chlapců. Vaginální sec byl asociován se sextingem u mladších i starších chlapců, zatímco u dívek tato asociace byla pozorována pouze u starších. Mladší chlapci s vyšší vlastní účinností více posílali sexty nežli ti s nižší vlastní účinností. Ačkoliv sexting je asociován s psychologickými potížemi a dalšími typy rizikového chování, sexting u mladších chlapců nemusí jistě znamenat problematické chování.
Klíčová slova sexting, sexualita, adolescenti, EU Kids Online, rizikové chování
Typ výzkumu jednorázový výzkum
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AN Psychologie, AO Sociologie, demografie
Email na řešitele asevciko@fss.muni.cz
Dostupnost dostupný po zaplacení
Odkaz na zprávu http://dx.doi.org/10.1016/j.adolescence.2016.06.007
Uložení zprávy Ne, po zaplacení
Instituce Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Web instituce fss.muni.cz
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů