Změnit jazyk:

Vzdělání rodičů a jeho vliv na vzdělání dětí podle místa bydliště

Autor Kateřina Vodičková
Název organizace Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra sociologie
Rok vydání 2012
Typ zprávy bakalářská práce
Anotace Hlavním tématem této práce je vliv vzdělání rodičů na vzdělání dětí podle místa bydliště, zejména na statusovou a vzdělanostní reprodukci z generace na generaci a její odlišnost dle velikosti místa bydliště. Teoretická část popisuje základní informace o rodině, jejím vlivu, tedy i o mezigeneračním předávání a také o vzdělanostní reprodukci a vzdělanostní mobilitě. Dále jsou zde kapitoly věnované samotnému systému vzdělávání, jeho vlivu na vzdělanostní stratifikace či postoje a přístupy ke vzdělání v ČR a kapitola důležitosti místa bydliště na dosažené vzdělání. V praktické části autorka pracovala se sekundárními daty, které byly sesbírány pomocí standardizovaných rozhovorů u vybraných respondentů. Cílem bylo objasnění mezigenerační reprodukce získaného vzdělání jedince, a jak se mění vzdělanostní mobilita.
Klíčová slova mezigenerační reprodukce, místo bydliště, mobilita, rodiče, vzdělání
Typ výzkumu kvalitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AM Pedagogika a školství, AO Sociologie, demografie
Email na řešitele info-ff@ff.zcu.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1434886265.pdf
Instituce Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra sociologie
Možná souvislost Dobrovolnická mobilita v zahraničí
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů