Změnit jazyk:

Přechod z preprimárního do primárního vzdělávání u dětí s nízkou návštěvností mateřské školy

Autor Helena Picková
Název organizace PedF UK
Rok vydání 2019
Typ zprávy disertační práce
Anotace Disertační práce se zaměřuje na zkoumání postojů rodin k výchově a vzdělávání jejich dětí při přechodu z preprimárního do primárního vzdělávání. Jedná se o rodiny bez socioekonomického znevýhodnění s nízkou docházkou dětí do mateřské školy. Provedené šetření bylo koncipováno jako vícepřípadová studie a probíhalo longitudinálně v několika časových okamžicích v průběhu přechodu dítěte z mateřské do základní školy. Při studiu sedmi rodin v Libereckém kraji byly hledány důvody, které vedou rodiče k tomu, že se jejich děti neúčastní nebo účastní jen nepravidelně preprimárního vzdělávání v rámci mateřské školy, byly zjišťovány názory rodičů na preprimární vzdělávání a jejich přístup k rozvoji svých dětí. Dále bylo sledováno, jak rodiče přemýšlejí o další vzdělávací dráze svých dětí, jakým způsobem přistupují k volbě základní školy a jak vnímají zavedení povinného roku předškolního vzdělávání.
Klíčová slova Přechod z preprimárního do primárního vzdělávání, nízká návštěvnost mateřské školy, vícepřípadová studie, rodina bez socioekonomického znevýhodnění, povinné předškolní vzdělávání
Typ výzkumu kontinuální výzkum
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AM Pedagogika a školství
Email na řešitele info@pedf.cuni.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1603195175.pdf
Instituce PedF UK
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů