Změnit jazyk:

Rozvoj pracovních kompetencí u dětí v institucionální výchově v kontextu přípravy na samostatný život

Autor Věra Linhartová
Název organizace PDF MU
Rok vydání 2015
Typ zprávy disertační práce
Anotace Předkládaná disertační práce se zabývá tématem rozvoje pracovních kompetencí u dětí a mladistvých ve výchovných ústavech, a to v kontextu jejich přípravy na vstup do samostatného života. Tato fáze edukačně-terapeutického procesu není zatím dostatečně zmapována, a proto by jí měla být věnována pozornost, jak z pohledu výzkumu, tak z pohledu metodických opor s přesahem do praxe pedagogických pracovníků. V teoretické části disertační práce jsme usilovali o komplexní analýzu problematiky dětí a mladých dospělých umístěných v zařízeních institucionální výchovy, z pohledu různých vědních disciplín(zejména z oblasti pedagogiky, především speciální pedagogiky – etopedie a sociální pedagogiky; psychologie, zejména psychologie osobnosti, vývojové a sociální psychologie a psychoterapie; sociální práce a sociologie)
Klíčová slova porucha chování, sociální kompetence, pracovní kompetence, zařízení institucionální výchovy, příprava na samostatný život, následná podpora a péče, předprofesní příprava
Typ výzkumu kontinuální výzkum
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AM Pedagogika a školství
Email na řešitele linhartova@ped.muni.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1593518384.pdf
Instituce PDF MU
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů