Změnit jazyk:

Kariérní rozhodování u českých studentů v období vynořující se dospělosti

Autor KVITKOVIČOVÁ Lucia MÁCHOVÁ Jana
Název organizace Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Rok vydání 2016
Typ zprávy Článek v odborném periodiku
Anotace Studie přibližuje problematiku kariérního vývoje českých vynořujících se dospělých a upozorňuje v této souvislosti na výzkumné opomíjení studentů středních odborných škol. Věnuje se také analýze faktorů vyplývajících z typu studia, které mohou přispět k facilitaci procesu kariérního rozhodování. Výzkumným cílem práce bylo zjistit, jakou roli hraje v procesu kariérního rozhodování českých vynořujících se dospělých typ studia a pracovní zkušenost. Celkem 194 vysokoškolákům a 116 studentům středních odborných škol ve věku od 18 do 21 let byly administrovány dotazníky profesní identity a dotazníky zjišťující vědomí vlastní účinnosti v kariérním rozhodování. Lineární regrese ukázala, že pracovní zkušenost studentů má vliv na sílu jejich profesní identity a že kariérní relevance této pracovní zkušenosti je ve vztahu se stupněm vědomí vlastní účinnosti v kariérním rozhodování. Typ studia se neukázal jako významný faktor. Výsledky studie vyzdvihují roli pracovní zkušenosti v procesu kariérního rozhodování. Zařazením specifické výzkumné skupiny – středoškolských studentů s odborným zaměřením – navíc obohacují poznatky o vývoji kariérní identity v období vynořující se dospělosti v České republice. V závěru jsou diskutovány implikace do praxe, ale také limity práce a návrhy pro další výzkum.
Klíčová slova kariérní rozhodování, vynořující se dospělost, studenti středních odborných škol, vysokoškolští studenti, pracovní zkušenost, kariérně relevantní pracovní zkušenost, oborové praxe
Typ výzkumu jednorázový výzkum, kvantitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AM Pedagogika a školství
Email na řešitele 426873@mail.muni.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1530391646.pdf
Odkaz na zprávu http://lifelonglearning.mendelu.cz/wcd/w-rek-lifelong/ll1603/lifele2016060332.pdf
Uložení zprávy Ano
Instituce Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Web instituce fss.muni.cz
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@nidv.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů