Změnit jazyk:

Příčiny nízké občanské a politické participace dětí a mládeže v ČR

Autor Mgr. Jindřiška Rousová
Název organizace Univerzita Karlova / Fakulta sociálních věd
Rok vydání 2012
Typ zprávy diplomová práce
Anotace Tato diplomová práce se zabývá tématem nízké občanské a politické participace dětí a mládeže v České republice. Jako hodnotové východisko je použita teorie participační demokracie a teorie občanské společnosti. Práce se zabývá především organizovanou občanskou a politickou participací dětí a mládeže. Pomocí několika mezinárodních výzkumů je prokázáno, že v porovnání s ostatními státy, je občanská a politická participace českých dětí a mládeže na prokazatelně nižší úrovni. Oblast participace mládeže spadá do státní politiky o mládeži, a proto jsou v práci uvedeny základní veřejně-politické dokumenty, které se vztahují k tématu participace dětí a mládeže. V rámci práce byla provedena analýza aktérů, kteří se podílejí na tvorbě politiky o mládeži v České republice. Jsou zde také popsány možné způsoby občanské a politické participace dětí a mládeže, např. sdružení dětí a mládeže, školní parlamenty, politické strany, akademické senáty aj. Práce identifikovala hlavní příčiny nízké občanské a politické participace dětí a mládeže. V práci jsou navrženy také konkrétní opatření, která mohou pomoci zvýšit míru občanské a politické participace dětí a mládeže v České republice.
Klíčová slova Děti, mládež, politická participace, občanská participace, občanská společnost, politika o mládeži, sdružení, výchova k občanství.
Typ výzkumu jednorázový výzkum
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AO Sociologie, demografie
Email na řešitele neznamy@neznamy.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1519855733.pdf
Odkaz na zprávu https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/105413/
Uložení zprávy Ano
Instituce Univerzita Karlova / Fakulta sociálních věd
Možná souvislost Podíl dětí a mladých lidí do 30 let v populaci
Počet dětí a mladých lidí
Předpokládané počty dětí a mladých lidí
Počet oslovených klientů pomocí sítě ICM
Poměr nezaměstnanosti mládeže (15-24 let) v %
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@nidv.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů