Změnit jazyk:

Nezaměstnanost mládeže: Co nám mohou říci toková data?

Autor Lenka Šlegerová
Název organizace Univerzita Karlova / Fakulta sociálních věd
Rok vydání 2016
Typ zprávy bakalářská práce
Anotace Tato bakalářská práce se zabývá dynamikou českého pracovního trhu se zvláštním důrazem na mladé. Z výpočtů hrubých toků na trhu práce a pravděpodobností přechodů mezi stavy na trhu práce lze vysledovat, že dynamika trhu práce mladých (15-24 let) je vyšší než dynamika dospělé populace (25-54 let). Práce rovněž zkoumá příčiny změn míry nezaměstnanosti, studuje koncept setrvalé míry nezaměstnanosti a rozklad jejích změn. Z výsledků vyplývá, že ke změnám v míře setrvalé nezaměstnanosti populace v produktivním věku přispívají v České republice podstatně více změny v přítocích do nezaměstnanosti než v odtocích z ní. U mladých je tento jev ještě zřetelnější.
Klíčová slova nezaměstnanost mladých, panelová data, hrubé toky na trhu práce, pravděpodobnosti přechodů na trhu práce, setrvalá míra nezaměstnanosti
Typ výzkumu jednorázový výzkum
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AH Ekonomie
Email na řešitele neznamy@neznamy.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1519854637.pdf
Odkaz na zprávu https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/165253/
Uložení zprávy Ano
Instituce Univerzita Karlova / Fakulta sociálních věd
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@nidv.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů