Změnit jazyk:

Etická dilemata při práci s rizikovou mládeží v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež

Autor Bc. Lucie Vybíralová
Název organizace Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta, Katedra etiky, psychologie a charitativní práce
Rok vydání 2015
Typ zprávy diplomová práce
Anotace Diplomová práce se věnuje rozboru jednotlivých dilemat vyskytujících se u sociálních pracovníků při poskytování služeb v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež. Cílem diplomové práce je formulovat a reflektovat jednotlivá dilemata vyskytující se u sociálních pracovníků, kteří pracují s rizikovou mládeží v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež. A dále provést rozbor mnou vybraného dilematu pomocí tří etických teorií. Jednotlivá dilemata byla identifikována na základě výzkumné sondy – konkrétně metodou dotazování, technikou polostrukturovaného rozhovoru. Práce je členěna do čtyř kapitol. V první kapitole je uvedena charakteristika rizikové mládeže a přiblížení nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Je zde i zakomponována sociální práce s touto konkrétní cílovou skupinou. Druhá kapitola pojednává o propojení etiky a sociální práce a obecně o etických dilematech. V třetí kapitole jsou popsána konkrétní dilemata, se kterými se sociální pracovníci v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež potýkají. V poslední kapitole diplomové práce dochází k rozboru vybraného dilematu pomocí tří etických teorií - deontologie, utilitarismu a etiky péče.
Klíčová slova etika, etická dilemata, nízkoprahové zařízení, sociální práce, riziková mládež
Typ výzkumu kvalitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AM Pedagogika a školství, AN Psychologie
Email na řešitele struskova@tf.jcu.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1508774942.pdf
Instituce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta, Katedra etiky, psychologie a charitativní práce
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Kontakt vyzkumy@nidv.cz helpdesk.nidv.cz/vyzkum-mladez