Změnit jazyk:

Úspěšnost dětí na počátku školní docházky

Autor Petra Logajová
Název organizace Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra psychologie a patopsychologie
Rok vydání 2015
Typ zprávy diplomová práce
Anotace Diplomová práce se zabývá kognitivními předpoklady dětí při vstupu do školy a charakteristikami dětí, které rozvoj kognitivních předpokladů ovlivňují. Teoretická část se skládá ze tří částí. První část vysvětluje pojem školní úspěšnost. Druhá část popisuje poznávací schopnosti dětí v mladším školním věku. Věnuje se vstupu dítěte do školy a obtížím, které změny v tomto období mohou přinést. Ve třetí části jsme se snažili přiblížit význam rodiny a školy při vstupu dítěte do školy a vliv těchto prostředí na školní úspěšnost dítěte. Praktická část diplomové práce je tvořena kvantitativně orientovaným výzkumem. Jeho cílem bylo zjistit, jak vybrané charakteristiky dětí mohou ovlivnit jejich úspěšnost na počátku školní docházky. Zvolené metody výzkumu nám pomohly se sběrem potřebných dat a jejich další statistické zpracování ujasnilo vztahy mezi vybranými činiteli.
Klíčová slova kognitivní předpoklady, mladší školní věk, rodina, školní úspěšnost, vstup dítěte do školy
Typ výzkumu kvantitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AM Pedagogika a školství
Email na řešitele katerina.smejkalova@upol.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1508774236.pdf
Instituce Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra psychologie a patopsychologie
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Kontakt vyzkumy@nidv.cz helpdesk.nidv.cz/vyzkum-mladez