Přejít na: Mládež v číslech | Změnit jazyk:

Služby středisek při vysokých školách pro studenty se sluchovým postižením

Autor Mgr. Bc. Petra Seidlová
Název organizace Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky
Rok vydání 2017
Typ zprávy diplomová práce
Anotace Tato diplomová práce se zabývá analýzou služeb, které zajišťují studentům se sluchovým postižením střediska a centra na podporu studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se skládá ze tří kapitol, které se věnují vymezení sluchového postižení, jeho diagnostice a kompenzaci. Specifikům vzdělávání osob se sluchovým postižením v České republice na všech úrovních vzdělávání. Cílem praktické části práce je analyzovat aktuální nabídku služeb středisek/center pro podporu studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na vysokých školách ve vztahu ke studentům se sluchovým postižením. Na začátku praktické části práce je popsána metodologie, která byla využita u tohoto kvantitativního výzkumu. Následuje analýza dat, které byly sebrány prostřednictvím dotazníkového šetření, a shrnutí nejdůležitějších zjištění.
Klíčová slova sluchové postižení, služby, speciální vzdělávací potřeby, vysoká škola
Typ výzkumu kvantitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AM Pedagogika a školství
Email na řešitele vitkova@ped.muni.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1506345312.pdf
Instituce Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Kontakt vyzkumy@nidv.cz helpdesk.nidv.cz/vyzkum-mladez