Přejít na: Mládež v číslech | Změnit jazyk:

Speciální pedagog a jeho místo v systému vzdělávání v ČR

Autor Lenka Mikešová
Název organizace Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Ústav humanitních studií v pomáhajících profesích
Rok vydání 2016
Typ zprávy bakalářská práce
Anotace Tato bakalářská práce by měla přinést komplexní pohled na osobu školního speciálního pedagoga na vybraných základních školách na Prachaticku. Teoretická část se zabývá speciálním pedagogem z hlediska legislativy a kvalifikačních podmínek potřebných pro výkon tohoto povolání. Tato kapitola také popisuje osobní předpoklady a nezbytné dovednosti pro speciálního pedagoga, dále specializaci speciálního pedagoga. Významná část této kapitoly je věnována osobě speciálního pedagoga na základní škole a jeho kariérnímu systému. Další kapitola se samostatně věnuje vzdělávacímu systému v České republice se zaměřením na základní vzdělávání. Dále tato část pojednává o alternativním vzdělávání na základních školách, o vzdělávání žáků se SVP a o inkluzivním, interaktivním vzdělávání.Empirická část bakalářské práce vychází z výzkumu, který byl koncipován jako výzkum kvalitativní. Toto šetření bylo vedeno formou polostrukturovaného rozhovoru s řediteli vybraných základních škol na Prachaticku.
Klíčová slova legislativa, speciální pedagog, vzdělávání, základní škola, žáci se SVP
Typ výzkumu kvalitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AM Pedagogika a školství, AN Psychologie
Email na řešitele klimova@zsf.jcu.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1500465156.pdf
Instituce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Ústav humanitních studií v pomáhajících profesích
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Kontakt vyzkumy@nidv.cz helpdesk.nidv.cz/vyzkum-mladez