Přejít na: Mládež v číslech | Změnit jazyk:

Postoje a názory učitelů k slovnímu hodnocení na středních odborných školách na Uherskohradišťsku

Autor Jana Chovancová
Název organizace Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání
Rok vydání 2016
Typ zprávy bakalářská práce
Anotace Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Cílem teoretické části je definovat základní pojmy týkající se hodnocení, vymezit subjekty školního hodnocení včetně jejich vztahu, formulovat význam hodnocení ve vyučování, funkce, rizika školního hodnocení a popsat klasifikaci a školní hodnocení včetně jejich kladů a záporů. Zvolené téma bude v teoretické rovině řešeno pomocí komparace, analýzy a syntézy odborných zdrojů. V praktické části práce bude provedeno průzkumné šetření. Cílem praktické části je zjistit postoje a názory učitelů odborných předmětů a učitelů praktického vyu- čování a odborného výcviku na středních odborných školách na Uherskohradišťsku. Pro řešení daného tématu bude využito dotazníkového šetření. Zjištěné výsledky budou prezentovány formou tabulek a grafů, diskutovány a na tomto základě bude navrhnuto doporučení pro pedagogickou praxi a formulován závěr.
Klíčová slova klasifikace, slovní hodnocení, školní hodnocení, učitel, žák
Typ výzkumu kvantitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AM Pedagogika a školství
Email na řešitele czv@mendelu.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1495627244.pdf
Instituce Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Kontakt vyzkumy@nidv.cz helpdesk.nidv.cz/vyzkum-mladez