Přejít na: Mládež v číslech | Změnit jazyk:

Hranice ve výchově předškolních dětí v rodině

Autor Bc. Andrea Štěpánová
Název organizace Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogick fakulta, Ústav pedagogiky a sociálních studií
Rok vydání 2017
Typ zprávy diplomová práce
Anotace Tato diplomová práce se zabývá se vymezením pojmu rodina, její historií, vymezuje funkce rodiny a její formy a také problémy, se kterými se dnešní rodina potýká. Dále se věnuje rodičům obecně, ale i rodiči jako vzoru pro dítě a autoritě. Také věnuje pozornost komunikaci mezi rodičem a dítětem a uvádí zásady správné komunikace mezi nimi. Další kapitola obrací pozornost k předškolnímu dítěti, jeho potřebám v rodině a návykům a dovednostem. Výchova dítěte je názvem předposlední kapitoly, která se věnuje hranicím a pravidlům ve výchově, výchovným prostředkům a jejich rozdělení na odměnu a trest. Poslední kapitola se pak věnuje výchovným stylům v rodině a jejich jednotlivým druhům. Praktická část je zpracována za využití kvalitativních metod a to polostrukturovaného rozhovoru s deseti osobami dle jednotlivých kategorií.
Klíčová slova dítě, komunikace, rodiče, rodina, výchova
Typ výzkumu kvalitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AM Pedagogika a školství, AN Psychologie, FQ Veřejné zdravotnictví
Email na řešitele lucie.zavorova@upol.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1495626797.pdf
Instituce Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogick fakulta, Ústav pedagogiky a sociálních studií
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Kontakt vyzkumy@nidv.cz helpdesk.nidv.cz/vyzkum-mladez